توضیحات رهامی درباره فعالیت حقوقی و نظارتی ستاد پزشکیان/ حقوقدان‌ها میثاق‌نامه امضا کردند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85528307/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7