توضیح رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده طبری/ عنوان اتهامی اختلاس مطرح نیست

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85168065/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3