توضیح قوه قضاییه در پاسخ به برخی ادعاها برای اجرای حکم قطعی دو محکوم

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85507313/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88