تکرار ژست‌های حقوق بشری آمریکا؛ دولت بایدن مدعی نگرانی وضعیت آرمیتا شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85248083/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%98%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA