تیم مشترک دادستانی گرمسار و فیروزکوه برای شناسایی برداشت‌های غیرمجاز از حبله‌رود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85477732/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C