ثبت ۵۱۰۰ شکایت در پرونده کوروش کمپانی/طرح ملی حبس‌زدایی امسال اجرا می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85439476/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B5%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84