جزئیات عفو ۲۱۲۷ محکوم/ ۵ تبعه خارجی و ۱۱ محکوم امنیتی عفو شدند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85436649/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%81%D9%88-%DB%B2%DB%B1%DB%B2%DB%B7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DB%B5-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF