جزئیات عفو ۲۶۵۴ محکوم/۳۰ تبعه خارجی و ۵۳ محکوم امنیتی مشمول عفو رهبری شدند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85511028/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%81%D9%88-%DB%B2%DB%B6%DB%B5%DB%B4-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%DB%B5%DB%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%81%D9%88