جمع‌آوری اموال تملیکی در کرمان مشکل سوله دارد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85203815/%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF