حق محرومیت از مطب برای پزشکان سازمان پزشکی قانونی برقرار شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85236608/%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار