حمید نوری: شهیدان رئیسی و امیرعبداللهیان باعث آزادی من شدند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85530153/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF