حکم بدوی متهمین پرونده «رشاء و ارتشاء» در اداره امور آب بوکان صادر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85176698/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86