خودداری از اظهارات بی‌مبنا و غیرمستند در خصوص فرآیند انتخابات

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85529244/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA