دادستان ری: تخریب ساختمان منفجر شده تا آواربرداری کامل بلامانع است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85192197/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9