دادستان: شرور معروف ری دستگیر شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85178739/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF