دادستان کل کشور:گزارشی از تخلف و جرم در انتخابات اعلام نشده است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85522470/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA