دادگاه‌های صلح تا آذرماه امسال در همه استان‌ها تشکیل می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85534398/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF