دادگاه امت عربی برای محاکمه رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات در غزه برگزار شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85525452/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1