دادگاه میسوری بیش از نصف کاهش 5.5 میلیون دلاری جایزه هیئت منصفه را تایید کرد