دبیرکل سازمان ملل، اسرائیل را رسما در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار داد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85520995/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82