درخواست سالانه ۵۰۰ هزار پرونده‌ گواهی انحصار وراثت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85420793/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%AA