دستور اژه‌ای برای رسیدگی بی‌اغماض به گزارش‌ها و شکایات انتخابات

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85525860/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA