دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی پرونده ۱۳ اعدامی در کمیته عفو

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85521564/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%81%D9%88