دستگاه قضایی با مرتکبین جرایم خشن برخورد کند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85244720/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF