دستگاه قضایی به موضوع قصور احتمالی کادر درمان بیمارستان میناب هرمزگان ورود کرد 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85202135/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8