دستگیری ۱۱۳ نفر در روز انتخابات/آخرین وضعیت پرونده کرسنت

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85534252/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B1%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AA