دستیار رییس جمهور: پرونده جنایت بمباران شیمیایی سردشت همچنان باز است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85168263/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86