دشمن می‌خواهد مانع رشد علمی و معنوی بانوان شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85439850/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF