دفاتر ثبت اسناد امروز تا ساعت ۲۰ فعال است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85194357/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA