رأی پرونده «کینگ‌مانی» صادر شد/محکومیت متهمان به پرداخت مطالبات شکات به نرخ روز

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85444545/%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA