رئیس‌جمهوری که در تاریخ ماندگار شد/ انتقال و شناسایی پیکرهای شهدا

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85482930/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C