رئیس دادگستری سمنان: حوادث شرق استان نباید به امنیت جامعه آسیب بزند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85190256/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8