رئیس قوه قضاییه وارد دوحه شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85505822/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%B4%D8%AF