«ردیابی مالی» و «شناسایی اموال» اولین گام و اقدام در پرونده‌های جرایم اقتصادی است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85512354/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C