رسیدگی به پرونده‌های ایسنا و روزنامه سازندگی در هیات منصفه دادگاه‌های مطبوعات

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85445128/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C