رفع تصرف ۴۲۶ هکتار از اراضی ملی در مازندران

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85249858/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DB%B4%DB%B2%DB%B6-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86