رهایی محکوم به قصاص در هرمزگان پس از ۱۷ سال حبس

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85221730/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار