روند حقوقی و آرای پرونده‌های کثیرالشاکی در مرکز وکلا بررسی می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85455797/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF