رییس شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی جیرفت بازداشت شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85187060/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF