رییس کل دادگستری خوزستان: مشکل صدور سند مالکیت منطقه خروسی اهواز برطرف شد

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85236587/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار