زمین‌های همجوار بازار گل و گیاه تهران ساماندهی می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85220966/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار