زندانیان شاغل در کارگاه‌های بنیاد تعاون تهران ۱۳ میلیارد تومان حقوق دریافت کردند

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85212108/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86