زندان رجایی شهر تعطیل شد/ انتقال زندانیان به ندامتگاه قزلحصار

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85189222/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1