زنده به گور کردن غواصان ایرانی با دستان بسته و لبان تشنه/ حمایت‌های آمریکا از رژیم بعث 

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85532949/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C