سازمان حمایت پرونده تخلفات شرکت خودروسازی بهمن را به تعزیرات فرستاده است

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85235232/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار