سستی مدیران در زمینه رفع موانع تولید قابل قبول نیست

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85172651/%D8%B3%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA