سفر دو مقام قضایی ایران به روسیه با هدف شرکت در نشست‌های بریکس

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85511354/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3