سند رسمی موجب نظم حقوقی می‌شود

منبع خبر: https://www.irna.ir/news/85193344/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF