سوالات MC آزمون نوار NextGen فقط به داوطلبان نیاز دارد که مشکلات را تشخیص دهند و قوانین را اعمال نکنند