شایعات درست بودند: تامسون رویترز Casetext را به مبلغ 650 میلیون دلار به صورت نقد خریداری کرد.